Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Dobra

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Przemysław Gromadzki

Przemysław Gromadzki

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 61, przynależność: KW PSL

Status: powołany - 19.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa stała I/6/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 listopada 2018 r. członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 w sprawie ustalenia ilości członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Dobrej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru członków Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Dobra I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-13 w sprawie ustanowienia i przyjęcia programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-13 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Dobra II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-13 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobra na 2019 r. II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2027 II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-13 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Dobra do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-13 w sprawie wyboru wyznaczenia delegatów gminy Dobra do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-13 w sprawie wyznaczenia Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-28 14:20:01 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobra III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-28 14:24:31 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-28 14:27:12 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-28 14:33:36 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dobra na lata 2018-2027 III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-28 13:31:01 test III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-28 13:45:52 test III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-28 14:17:06 w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na tereniw gminy Dobra III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-28 14:32:38 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2018 r. III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:15:29 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2019 rok IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:17:16 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:19:00 w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:21:09 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2019 rok IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:22:11 w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:23:44 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Dobra IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:26:34 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:28:13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dobra IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:34:10 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:36:41 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:14:13 w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:13:04 w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 14:54:23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 14:57:08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:03:10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrej za rok 2018 VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:06:32 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:21:36 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:25:30 Zmieniające uchwałę nr XXXVIII/231/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzemienna poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:28:20 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania nieruchmości VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:33:55 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/117/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:43:52 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:47:20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nskładanej przez włąściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających bdane zawarte w tej deklaracji VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:50:05 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:55:23 w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 144 odc. Dobra-Dobropole" VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 16:15:09 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Dobrej VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej przeciw
2019-06-06 14:19:36 w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 14:15:59 w sprawie zmiany projektu porządku obrad VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 16:21:00 w sprawie zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Grzęzno poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-05 14:05:44 w sprawie przyjęcia projektu porzadku obrad IX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-05 14:06:30 w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji IX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-05 14:07:15 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra IX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-05 14:12:47 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra IX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-05 14:16:04 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok IX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-05 14:18:06 w sprawie wyrażenia woli wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dobrej IX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-05 14:04:19 w sprawie zmiany projektu porządku obrad IX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-25 12:07:59 w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-25 12:09:15 w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-25 12:14:57 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2027 X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-25 12:18:26 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-25 12:20:10 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą na współwłasność gruntu w miejscowości Grzęzno X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:14:30 zmieniające uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsprcia i mieszkaniach chronionych XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:23:07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2020 rok XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej wstrzymał się
2019-12-19 14:27:52 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2027 XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:09:33 w sprawie zmiany porządku obrad XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:21:41 w sprawie wprowadzenia autopoprawki do budżetu Gminy Dobra na 2020 rok XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:26:35 w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2027 XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:29:22 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:33:33 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2021 XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:30:47 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Dobra XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:09:40 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:13:45 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na rok 2020 XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:16:28 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:17:39 w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:18:44 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:19:47 w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:23:19 w sprawie zamiaru zmiany lokalizacji prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:25:36 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:00:15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:02:11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:07:41 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2019 rok XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:10:15 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:13:08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/212/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:15:28 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2020 roku XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:20:42 w sprawie zmiany statutu gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:22:40 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:24:19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:25:59 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:27:22 w sprawie nadania nazwy ulicy XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 14:17:14 w sprawie wprowadzenia do porzadku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:29:41 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:31:20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:33:47 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 14:19:20 w sprawie wprowadzenia do porzadku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 14:20:21 w sprawie wprowadzenia do porzadku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-06 14:17:49 w sprawie przekazania skargi na bezczynność Rady Miejskiej w Dobrej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie XIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-06 14:20:05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra XIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-06 14:23:28 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobra na rok szkolny 2020/2021 XIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-06 14:07:20 w sprawie zmiany porządku obrad XIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-06 14:24:58 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-29 14:24:06 w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 XX sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna przeciw
2020-10-29 14:32:57 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XX sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-10-29 14:36:16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok XX sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-10-29 14:43:40 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XX sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:34:27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:42:21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 - 2025 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:44:36 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:45:59 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:47:46 w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:49:04 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:50:58 w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wmiosków i Petycji na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:55:30 w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku publicznego na terenie Gminy Dobra XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:57:53 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 15:00:55 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/140/2020 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 15:04:14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-06-24 14:51:49 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 14:53:46 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 14:58:01 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2020 rok XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 15:00:29 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 15:02:09 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobra XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 15:03:41 w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 144 odc. Dobra - Dobropole" XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 15:05:18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-10-21 w sprawie zmiany porządku obrad XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2021-10-21 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2021-10-21 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2021-10-21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2021-10-21 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2021-11-25 14:16:11 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dobrej XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:21:22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:23:26 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:25:07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:25:57 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023" XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:31:56 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:07:34 w sprawie zmiany porządku obrad XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:33:30 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-28 w sprawie zmiany porządku obrad XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-28 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2022 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-28 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022-2030 XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-28 w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność Gminy Dobra na rzecz jej użytkownika wieczystego XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-28 w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność Gminy Dobra na rzecz jej użytkownika wieczystego XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-28 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobra na lata 2022-2028 XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:21:12 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:22:57 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:24:33 w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:26:25 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:28:14 w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:30:56 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dobra XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:33:41 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2023" XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:36:55 w sprawie przyjęcia Aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra na lata 2022-2032" XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:39:13 w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla Sołtysów Sołectw w Gminie Dobra XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:42:53 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Dobra XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:46:30 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Dobrej XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej przeciw
2022-01-20 14:49:37 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2022 r. XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:52:23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022-2030 XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-06-21 14:29:31 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-06-21 14:31:30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-06-21 14:38:48 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-06-21 14:43:09 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2022 rok XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-06-21 14:45:13 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022 - 2030 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-06-21 14:50:57 w sprawie wystąpienia Gminy Dobra ze Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-06-21 14:54:08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-06-21 14:59:33 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2022-2025, z perspektywą do roku 2029" XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-11-09 14:16:31 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok XLII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-11-09 14:21:31 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XLII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-11-09 14:23:54 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XLII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-11-09 14:32:54 w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/30/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra XLII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-11-09 14:34:56 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2022 rok XLII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-12-29 14:11:16 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2022 rok XLIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-12-29 14:19:01 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2023 rok XLIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-12-29 14:22:29 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023 - 2030 XLIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-02-23 14:20:35 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-02-23 14:22:37 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-02-23 14:26:37 w sprawie zmiany uchwały wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-02-23 14:30:41 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-02-23 14:33:18 w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2023 rok XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-02-23 14:34:31 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023 - 2030 XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-05-30 13:56:35 w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2023 rok XLVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-05-30 13:59:05 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2023 - 2027 XLVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-10-10 14:09:13 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2023 rok LII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-10-10 14:12:33 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącą działkę nr 336/2 obręb Bienice, gmina Dobra LII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-11-30 13:38:27 w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - pn. "Dom Kultury w Dobrej" LIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-11-30 13:42:30 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok LIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-11-30 13:44:16 w sprawie zmian budżetu gmin y Dobra na 2023 rok LIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-11-30 13:24:28 w sprawie zmiany porządku obrad LIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-11-30 13:47:22 w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 w Gminie Dobra LIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-11-30 13:50:00 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 LIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-01-25 14:19:24 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2024 rok LVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-01-25 14:21:02 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na n2024 rok LVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-01-25 14:25:29 w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2024 rok LVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-01-25 14:22:27 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2024 rok LVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-01-25 14:24:25 w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok LVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-01-25 14:29:09 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków LVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-01-25 14:32:25 w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2024 rok LVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-01-25 14:34:04 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030 LVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-01-25 14:09:53 w sprawie zmiany porządku obrad LVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-01-25 14:36:21 w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobra na lata 2024 - 2026" LVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-03-28 14:26:53 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego LVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-03-28 14:30:59 w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2024 rok LVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-03-28 14:33:30 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030 LVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za