Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Dobra

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Tomasz Grenda

Tomasz Grenda

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 66, przynależność: KWW - KRZYSZTOF WRZESIEŃ

Status: powołany - 19.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa stała I/6/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 listopada 2018 r. członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 w sprawie ustalenia ilości członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Dobrej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru członków Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Dobra I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-13 w sprawie ustanowienia i przyjęcia programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-13 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Dobra II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-13 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobra na 2019 r. II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2027 II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-13 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Dobra do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-13 w sprawie wyboru wyznaczenia delegatów gminy Dobra do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-13 w sprawie wyznaczenia Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-28 14:20:01 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobra III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-28 14:24:31 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-28 14:27:12 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-28 14:33:36 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dobra na lata 2018-2027 III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-28 13:31:01 test III sesja Rady Miejskiej w Dobrej wstrzymał się
2018-12-28 13:45:52 test III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-28 14:17:06 w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na tereniw gminy Dobra III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-28 14:32:38 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2018 r. III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:15:29 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2019 rok IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:17:16 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:19:00 w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:21:09 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2019 rok IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:22:11 w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:23:44 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Dobra IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:26:34 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:28:13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dobra IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:34:10 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:36:41 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:14:13 w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-01-30 14:13:04 w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji IV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-03-14 14:19:55 w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad V sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-03-14 14:21:19 w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji V sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-03-14 14:22:27 w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2019 rok V sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-03-14 14:23:49 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa V sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-03-14 14:25:00 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym V sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-03-14 14:26:09 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa V sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-03-14 14:27:29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki stanowiącej własność Gminy Dobra V sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-03-14 14:28:24 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętani bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2019 roku V sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-03-14 14:30:23 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok V sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-04-25 14:10:48 w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad VI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-04-25 14:11:56 w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji VI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-04-25 16:12:35 w sprawie uchylenia uchwały nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki stanowiącej własność Gminy Dobra VI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-04-25 16:14:25 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki stanowiącej własność Gminy Dobra VI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-04-25 16:16:13 w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność Gminy Dobra na rzecz jej użytkownika wieczystego VI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-04-25 16:17:49 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki stanowiącej własność Gminy Dobra VI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-04-25 16:22:12 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa VI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-04-25 16:24:18 w sprawie okrerślenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków VI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-04-25 16:25:48 w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2019 rok VI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-04-25 14:07:55 w sprawie uzupełnienia porządku obrad VI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 14:54:23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 14:57:08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:03:10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrej za rok 2018 VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:06:32 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:21:36 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:25:30 Zmieniające uchwałę nr XXXVIII/231/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzemienna poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:28:20 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania nieruchmości VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:33:55 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/117/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:43:52 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:47:20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nskładanej przez włąściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających bdane zawarte w tej deklaracji VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:50:05 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:55:23 w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 144 odc. Dobra-Dobropole" VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 16:15:09 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Dobrej VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 14:19:36 w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 14:15:59 w sprawie zmiany projektu porządku obrad VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 16:21:00 w sprawie zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Grzęzno poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-08-01 14:08:37 w sprawie przyjęcia projektu porzadku obrad VIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-08-01 14:16:13 w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji VIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-08-01 16:17:32 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej VIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej przeciw
2019-08-01 16:20:33 w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Dobra VIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-08-01 16:22:18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Dobra VIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-08-01 16:24:36 w sprawie nabycia nieuchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Dobra VIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-08-01 16:26:00 w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Dobra VIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-08-01 16:27:55 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa VIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-08-01 16:31:43 w sprawie udzielenia z budżeu Gminy Dobra dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie VIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej przeciw
2019-08-01 16:34:11 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok VIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-08-01 16:36:37 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dobra od dnia 1 września 2019 r. VIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-08-01 16:39:33 w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra VIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-05 14:05:44 w sprawie przyjęcia projektu porzadku obrad IX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-05 14:06:30 w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji IX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-05 14:07:15 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra IX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-05 14:12:47 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra IX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-05 14:16:04 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok IX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-05 14:18:06 w sprawie wyrażenia woli wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dobrej IX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-05 14:04:19 w sprawie zmiany projektu porządku obrad IX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-25 12:07:59 w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-25 12:09:15 w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-25 12:14:57 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2027 X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-25 12:18:26 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-25 12:20:10 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą na współwłasność gruntu w miejscowości Grzęzno X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-10-30 14:12:18 w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad XI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-10-30 14:13:34 w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji XI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-10-30 15:17:04 w sprawie określenia wysokości stawek podaktu od nieruchomości XI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-10-30 15:19:46 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok XI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-10-30 15:23:00 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej XI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-10-30 15:27:13 w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/30/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Dobra XI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-10-30 15:29:51 w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra, wobec których Gmina Dobra nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu XI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-10-30 15:33:48 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania XI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-10-30 15:37:15 w sprawie zaopiniowania uznania lasów za ochronne położonych na terenie gminy Dobra XI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-10-30 15:38:58 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Zapłocie XI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-10-30 14:10:57 w sprawie zmiany porządku obrad XI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:14:30 zmieniające uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsprcia i mieszkaniach chronionych XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:23:07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2020 rok XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:27:52 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2027 XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:09:33 w sprawie zmiany porządku obrad XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:21:41 w sprawie wprowadzenia autopoprawki do budżetu Gminy Dobra na 2020 rok XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:26:35 w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2027 XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:29:22 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:33:33 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2021 XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:30:47 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Dobra XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:09:40 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:13:45 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na rok 2020 XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:16:28 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:17:39 w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:18:44 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:19:47 w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:23:19 w sprawie zamiaru zmiany lokalizacji prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:25:36 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-02-27 14:23:00 w sprawie wyznaczenia delegatów do Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej XIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-02-27 14:25:38 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łobeskiego na realizację zadania pn. "Zakup modułu Generowania Rastrów" XIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-02-27 14:27:41 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra XIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:00:15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:02:11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:07:41 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2019 rok XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:10:15 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:13:08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/212/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:15:28 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2020 roku XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:20:42 w sprawie zmiany statutu gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:22:40 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:24:19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:25:59 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:27:22 w sprawie nadania nazwy ulicy XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 14:17:14 w sprawie wprowadzenia do porzadku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:29:41 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:31:20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:33:47 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 14:19:20 w sprawie wprowadzenia do porzadku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 14:20:21 w sprawie wprowadzenia do porzadku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-06-30 14:29:24 w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 144 odc. Dobra-Dobropole" XVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-06-30 14:31:46 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrej XVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-06-30 14:33:34 w sprawie przekształacenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków poprzez zmianę lokalizacji prowadzenia zajęć XVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-06-30 14:34:53 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-06-30 14:36:03 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2027 XVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-08-06 14:10:17 w sprawie udzielenia Powiatowi Łobeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole" XVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-08-06 14:30:07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łobeskiego XVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-08-06 14:36:19 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-06 14:17:49 w sprawie przekazania skargi na bezczynność Rady Miejskiej w Dobrej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie XIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-06 14:20:05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra XIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-06 14:23:28 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobra na rok szkolny 2020/2021 XIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-06 14:07:20 w sprawie zmiany porządku obrad XIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-06 14:24:58 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-29 14:24:06 w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 XX sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna wstrzymał się
2020-10-29 14:32:57 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XX sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-10-29 14:36:16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok XX sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-10-29 14:43:40 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XX sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-10 14:08:17 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-10 14:11:22 w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra XXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-10 14:12:58 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-10 14:16:17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty XXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-10 14:17:56 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-10 14:19:19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji XXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-29 14:12:42 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-29 14:30:16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2021 rok XXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-29 14:37:27 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2027 XXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-29 14:45:26 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny" w Gminie Dobra na lata 2021 - 2023 XXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-29 14:50:05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobra na lata 2021 - 2025 XXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:34:27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:42:21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 - 2025 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:44:36 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:45:59 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:47:46 w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:49:04 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:50:58 w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wmiosków i Petycji na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:55:30 w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku publicznego na terenie Gminy Dobra XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:57:53 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 15:00:55 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/140/2020 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 15:04:14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-03-25 14:30:00 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2021 roku XXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-03-25 14:32:35 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobra XXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-03-25 14:36:05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobra XXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-03-25 14:39:49 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-03-25 14:42:20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2027 XXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:26:38 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:31:42 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 8/2 oraz montażu autonomicznej lampy solarnej XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:39:07 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:40:54 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2027 XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:46:08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:48:49 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzemienna poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-06-24 14:51:49 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 14:53:46 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 14:58:01 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2020 rok XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 15:00:29 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 15:02:09 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobra XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 15:03:41 w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 144 odc. Dobra - Dobropole" XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 15:05:18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-09-09 14:17:03 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-09-09 14:18:47 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-09-09 14:20:21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-09-09 14:22:15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-09-09 14:23:46 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-09-09 14:25:45 w sprawie zmiany uchwały nr XI/82/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra, wobec których Gmina Dobra nie ma obowiązku zapewniania bezpłatnego transportu i opieki w trakcie przewozu XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-09-09 14:12:29 w sprawie zmiany projektu porządku obrad poprzez wykreślenie projektu uchwały w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność Gminy Dobra na rzecz jej użytkownika wieczystego XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-10-21 w sprawie zmiany porządku obrad XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-10-21 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-10-21 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-10-21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-10-21 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:16:11 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dobrej XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:21:22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:23:26 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:25:07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:25:57 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023" XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:31:56 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:07:34 w sprawie zmiany porządku obrad XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:33:30 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-07 14:12:34 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-28 w sprawie zmiany porządku obrad XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-28 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2022 rok XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-28 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022-2030 XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-28 w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność Gminy Dobra na rzecz jej użytkownika wieczystego XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-28 w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność Gminy Dobra na rzecz jej użytkownika wieczystego XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-12-28 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobra na lata 2022-2028 XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:21:12 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:22:57 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:24:33 w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:26:25 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:28:14 w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:30:56 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dobra XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:33:41 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2023" XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:36:55 w sprawie przyjęcia Aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra na lata 2022-2032" XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:39:13 w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla Sołtysów Sołectw w Gminie Dobra XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:42:53 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Dobra XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:46:30 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Dobrej XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej wstrzymał się
2022-01-20 14:49:37 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2022 r. XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-01-20 14:52:23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022-2030 XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-02-24 14:44:03 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 XXXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-02-24 14:47:22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2022 roku XXXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-03-30 14:36:51 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-03-30 14:39:11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-03-30 14:41:33 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie oraz pomieszczenia gospodarczego w budynku gospodarczym wraz z udziałem w gruncie stanowiących własność Gminy Dobra XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-03-30 14:43:27 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-03-30 14:47:28 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-03-30 14:51:16 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2022 rok XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-06-21 14:29:31 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-06-21 14:31:30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-06-21 14:38:48 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-06-21 14:43:09 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2022 rok XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-06-21 14:45:13 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022 - 2030 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-06-21 14:50:57 w sprawie wystąpienia Gminy Dobra ze Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-06-21 14:54:08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-06-21 14:59:33 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2022-2025, z perspektywą do roku 2029" XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-07-19 14:17:47 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-12-01 14:16:42 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobra XLIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-12-01 14:19:56 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnych wytypowanych do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej XLIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-12-01 14:23:29 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych XLIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-12-01 14:27:21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty XLIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-12-01 14:31:23 w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XLIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-12-01 14:34:31 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2022 rok XLIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-12-01 14:35:37 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022-2030 XLIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-12-01 14:37:26 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Dobra do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie XLIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-12-29 14:11:16 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2022 rok XLIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-12-29 14:19:01 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2023 rok XLIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2022-12-29 14:22:29 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023 - 2030 XLIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-02-23 14:20:35 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-02-23 14:22:37 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-02-23 14:26:37 w sprawie zmiany uchwały wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-02-23 14:30:41 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-02-23 14:33:18 w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2023 rok XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-02-23 14:34:31 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023 - 2030 XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-03-30 15:18:33 w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność Gminy Dobra na rzecz jej użytkownika wieczystego XLVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-03-30 15:20:40 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń gospodarczych w budynku gospodarczym wraz z udziałem w gruncie stanowiących własność Gminy Dobra XLVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-03-30 15:23:53 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie oraz pomieszczenia gospodarczego w budynku gospodarczym wraz z udziałem w gruncie stanowiących własność Gminy Dobra XLVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-03-30 15:27:32 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XLVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-03-30 15:31:56 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Gmina Dobra nie jest organem prowadzącym, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania XLVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-03-30 15:34:41 w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dotyczących wysokości dodatku mieszkaniowego XLVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-03-30 15:38:27 w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 144 odc. Dobra - Dobropole" XLVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-03-30 15:42:46 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobrej XLVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-03-30 15:47:13 w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2023 rok XLVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-03-30 14:07:14 w sprawie zmiany porządku obrad XLVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-03-30 15:52:05 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2023 roku XLVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-03-30 15:48:42 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023 - 2030 XLVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-08-24 14:54:00 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra L sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-08-24 14:57:10 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2023 rok L sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-09-21 14:13:42 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra LI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-09-21 14:16:25 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele obliczania zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz ich rodziców LI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-09-21 14:18:27 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2023 rok LI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-11-30 13:38:27 w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - pn. "Dom Kultury w Dobrej" LIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-11-30 13:42:30 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok LIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-11-30 13:44:16 w sprawie zmian budżetu gmin y Dobra na 2023 rok LIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-11-30 13:24:28 w sprawie zmiany porządku obrad LIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-11-30 13:47:22 w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 w Gminie Dobra LIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-11-30 13:50:00 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 LIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-12-28 12:07:05 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobra na lata 2024-2026" LV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-12-28 12:29:25 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2024 rok LV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-12-28 12:32:42 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030 LV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-12-28 12:34:18 w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2023 rok LV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-12-28 12:02:50 w sprawie zmiany porządku obrad LV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2023-12-28 12:36:19 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023 - 2030 LV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-02-29 14:21:52 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa LVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-02-29 14:25:48 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym LVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-02-29 14:29:37 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty LVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-02-29 14:33:53 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2024 roku LVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-02-29 14:36:38 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa LVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-02-29 14:38:59 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra LVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-03-28 14:26:53 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego LVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-03-28 14:30:59 w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2024 rok LVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-03-28 14:33:30 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030 LVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za