Przejdź do treści

Janusz Górski

Zdjęcie: Janusz Górski
Zdjęcie: Janusz Górski

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
3, zdobyte głosy: 70
Przynależność
KWW KRZYSZTOF WRZESIEŃ

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Społeczna, Oświaty, Kultury i Sportu stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 12:12:32 w sprawie zmiany porządku obrad I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:22:33 w sprawie ustalenia ilości członków stałych komisji Rady Miejskiej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:29:03 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:31:03 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:40:21 w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:42:36 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:53:14 w sprawie wyboru członków Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:55:36 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 14:01:40 w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 14:03:27 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 14:07:29 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dobrej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 11:49:25 test I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:26:21 w sprawie kandydatury Radnej Barbara Bieniek-Hatalska do Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:27:04 w sprawie kandydatury Radnej Monika Gałka do Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:27:42 w sprawie kandydatury Radnej Anna Wojciechowska do Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:34:08 w sprawie kandydatury Radnego Przemysław Gromadzki do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:35:09 w sprawie kandydatury Radnego Roman Karaźniewicz do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:35:55 w sprawie kandydatury Radnej Ewa Kuczyńska do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:48:38 w sprawie kandydatury Radnego Sebastian Czapiewski do Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:50:28 w sprawie kandydatury Radnego Janusz Górski do Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej wstrzymujący się
2024-05-07 13:49:38 w sprawie kandydatury Radnego Wiesław Graczykowski do Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:58:41 w sprawie kandydatury Radnej Urszula Marut do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 14:00:11 w sprawie kandydatury Radnego Dariusz Piotrowski do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 12:42:45 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:37:44 w sprawie kandydatury Radnej Monika Babirecka do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej wstrzymujący się
2024-05-07 13:51:27 w sprawie kandydatury Radnej Irena Nieć do Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:59:26 w sprawie kandydatury Radnej Monika Babirecka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:02:10 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:06:12 w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:08:01 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane w tej deklaracji II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:10:34 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:13:10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:15:12 w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa DW nr 144 odc. Dobra - Dobropole" II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:18:54 w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2024 rok II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:20:35 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024 - 2030 II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:22:40 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-06-27 14:29:32 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-06-27 14:32:34 w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-06-27 14:39:03 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za rok 2023 III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-06-27 14:48:27 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-06-27 15:07:04 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobra na lata 2024-2030 III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-06-27 14:08:35 w sprawie zmiany porządku obrad III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-06-27 15:13:46 w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Klary w Dobrej na sfinansowanie remontu i rewaloryzacji wieży Kościoła p.w. św. Klary w Dobrej - III Etap, udzielonej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-06-27 15:10:33 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na 2024 rok III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za