Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Janusz Górski

Janusz Górski

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 74, przynależność: KWW - KRZYSZTOF WRZESIEŃ

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Społeczna, Oświaty, Kultury i Sportu stała I/8/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 listopada 2018 r. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
6 Wybudowanie kładki w okolicach plaży miejskiej interpelacja 2020-06-01 2020-06-09
13 Poprawa poprawy bezpieczeństwa na przejściu do szkoły z ulicy Błonej interpelacja 2021-09-06 2021-09-22
14 Poprawa bezpieczeństwa i ochronie przed dewastacją terenu wokół szkoły przy ulicy Mieszczńskiej interpelacja 2021-09-06 2021-09-22
15 Przekazanie działek budowlanych interpelacja 2021-10-11 2021-10-25
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 w sprawie ustalenia ilości członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Dobrej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru członków Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-11-19 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Dobra I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2018-12-13 w sprawie ustanowienia i przyjęcia programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2018-12-13 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Dobra II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2018-12-13 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobra na 2019 r. II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2018-12-13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2027 II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2018-12-13 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Dobra do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2018-12-13 w sprawie wyboru wyznaczenia delegatów gminy Dobra do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2018-12-13 w sprawie wyznaczenia Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2019-06-06 14:54:23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 14:57:08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:03:10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrej za rok 2018 VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:06:32 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:21:36 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:25:30 Zmieniające uchwałę nr XXXVIII/231/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzemienna poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:28:20 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania nieruchmości VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:33:55 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/117/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:43:52 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:47:20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nskładanej przez włąściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających bdane zawarte w tej deklaracji VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:50:05 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 15:55:23 w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 144 odc. Dobra-Dobropole" VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 16:15:09 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Dobrej VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 14:19:36 w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 14:15:59 w sprawie zmiany projektu porządku obrad VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 16:21:00 w sprawie zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Grzęzno poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-06-06 w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji VII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-25 12:07:59 w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-25 12:09:15 w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-25 12:14:57 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2027 X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-25 12:18:26 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-09-25 12:20:10 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą na współwłasność gruntu w miejscowości Grzęzno X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:14:30 zmieniające uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsprcia i mieszkaniach chronionych XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:23:07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2020 rok XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:27:52 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2027 XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:09:33 w sprawie zmiany porządku obrad XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:21:41 w sprawie wprowadzenia autopoprawki do budżetu Gminy Dobra na 2020 rok XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:26:35 w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2027 XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:29:22 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:33:33 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2021 XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2019-12-19 14:30:47 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Dobra XII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:09:40 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:13:45 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na rok 2020 XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:16:28 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:17:39 w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:18:44 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:19:47 w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:23:19 w sprawie zamiaru zmiany lokalizacji prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-01-30 14:25:36 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-02-27 14:23:00 w sprawie wyznaczenia delegatów do Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej XIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-02-27 14:25:38 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łobeskiego na realizację zadania pn. "Zakup modułu Generowania Rastrów" XIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-02-27 14:27:41 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra XIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:00:15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:02:11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:07:41 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2019 rok XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:10:15 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:13:08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/212/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:15:28 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2020 roku XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:20:42 w sprawie zmiany statutu gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:22:40 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:24:19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:25:59 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:27:22 w sprawie nadania nazwy ulicy XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 14:17:14 w sprawie wprowadzenia do porzadku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:29:41 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:31:20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 15:33:47 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 14:19:20 w sprawie wprowadzenia do porzadku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Dobra XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-05-21 14:20:21 w sprawie wprowadzenia do porzadku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej XV sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-06-30 14:29:24 w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 144 odc. Dobra-Dobropole" XVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-06-30 14:31:46 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrej XVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-06-30 14:33:34 w sprawie przekształacenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków poprzez zmianę lokalizacji prowadzenia zajęć XVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-06-30 14:34:53 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-06-30 14:36:03 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2027 XVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-08-06 14:10:17 w sprawie udzielenia Powiatowi Łobeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole" XVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-08-06 14:30:07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łobeskiego XVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-08-06 14:36:19 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-06 14:17:49 w sprawie przekazania skargi na bezczynność Rady Miejskiej w Dobrej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie XIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-06 14:20:05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra XIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-06 14:23:28 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobra na rok szkolny 2020/2021 XIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-06 14:07:20 w sprawie zmiany porządku obrad XIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-06 14:24:58 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2020-10-29 14:24:06 w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 XX sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-10-29 14:32:57 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XX sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-10-29 14:36:16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok XX sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-10-29 14:43:40 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XX sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-10 14:08:17 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-10 14:11:22 w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra XXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-10 14:12:58 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-10 14:16:17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty XXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-10 14:17:56 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-10 14:19:19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji XXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-29 14:12:42 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok XXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-29 14:30:16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2021 rok XXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-29 14:37:27 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2027 XXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-29 14:45:26 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny" w Gminie Dobra na lata 2021 - 2023 XXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2020-12-29 14:50:05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobra na lata 2021 - 2025 XXII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:34:27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:42:21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 - 2025 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:44:36 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:45:59 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:47:46 w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:49:04 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:50:58 w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wmiosków i Petycji na rok 2021 XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:55:30 w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku publicznego na terenie Gminy Dobra XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 14:57:53 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 15:00:55 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/140/2020 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-01-28 15:04:14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-03-25 14:30:00 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2021 roku XXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-03-25 14:32:35 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobra XXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-03-25 14:36:05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobra XXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-03-25 14:39:49 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-03-25 14:42:20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2027 XXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:10:13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:11:58 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:14:17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dobra XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:18:44 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie odwołania Edwarda Stanisławczyka ze stanowiska Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:26:38 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:31:42 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 8/2 oraz montażu autonomicznej lampy solarnej XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:39:07 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:40:54 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2027 XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:05:17 w sprawie zmiany porządku obrad XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:46:08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-05-20 14:48:49 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzemienna poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna za
2021-06-24 14:51:49 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 14:53:46 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 14:58:01 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2020 rok XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 15:00:29 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 15:02:09 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobra XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 15:03:41 w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 144 odc. Dobra - Dobropole" XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-06-24 15:05:18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-09-09 14:17:03 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-09-09 14:18:47 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-09-09 14:20:21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-09-09 14:22:15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-09-09 14:23:46 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-09-09 14:25:45 w sprawie zmiany uchwały nr XI/82/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra, wobec których Gmina Dobra nie ma obowiązku zapewniania bezpłatnego transportu i opieki w trakcie przewozu XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-09-09 14:12:29 w sprawie zmiany projektu porządku obrad poprzez wykreślenie projektu uchwały w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność Gminy Dobra na rzecz jej użytkownika wieczystego XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-10-21 w sprawie zmiany porządku obrad XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-10-21 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-10-21 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-10-21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-10-21 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:16:11 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dobrej XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:21:22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:23:26 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:25:07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:25:57 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023" XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:31:56 w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:07:34 w sprawie zmiany porządku obrad XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2021-11-25 14:33:30 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrej za